Nomadyczne (stany) rozproszenia

[ENG below]

Niniejsza praca skupia się wokół doświadczania rzeczywistości zastanej podczas wędrówek. Projekt artystyczno-badawczy realizowany jest w miejscu dla mnie szczególnym, który stał się miejscem wytchnienia i ucieczki, po tym gdy w Polsce ogłoszono kwarantannę spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa.

Celem tego niemalże dwuletniego projektu artystycznego jest ukazanie ogółu moich zainteresowań wynikających z fascynacji krajobrazem i różnorodnością wyobraźni, która zostaje pobudzona właśnie podczas przemieszczania się. Twórcza wędrówka obejmuje działania na terenie Górki Pychowickiej (50°01’54.7″N 19°52’45.5″E), ale wracam w niej również do innych, znacznie rozproszonych przestrzeni, które są mi bliskie: region Hordaland w Norwegii, Pieniny Spiskie, Tatry, Beskid Niski. 

Mapa wędrówek zrealizowanych na terenie Górki Pychowickiej

Wędruję często bez urządzeń cyfrowych, chcą poznać dobrze miejsce. Ale ważna jest też dla mnie dokumentacja i późniejsza interpretacja. Tak więc  wędrówka ta realizowana jest etapami. Kolejno przechadzam się też z aparatem fotograficznym, dyktafonem, notatnikiem czy też, z fragmentami materiału, na których „zbieram” ślady, tworząc tym samym kolejne z wielu archiwów moich działań.

Rozpatrując specyfikę Górki, dochodzę do źródła i poznaję znaczenie nazwy – Górka Pychowicka jest uroczyskiem. Jest to osobny kompleks lub część lasu bez ściśle oznaczonych granic. Nierzadko miejsce związane ze szczególnym wydarzeniem historycznym, legendą, obrzędem ludowym. Niejednokrotnie uroczyska są pozostałością pierwotnych puszcz, których były nazwanym fragmentem (stąd wzięły się przetrwałe do dzisiejszych czasów nazwy ludowe).

Twórczy spacer pozwala uchwycić i zatrzymać proces obserwacji przestrzeni najprostszymi technikami. W moim przypadku wędrówka to przede wszystkim eksplorowanie obszarów otwartych, którym towarzyszy tworzenie szkiców i odciskanie śladów na podłożu (materii) z myślą o ich przetworzeniu cyfrowym, a co za tym idzie eksperymentowanie na pozyskanym materiale. Ziemia, po której stąpam to plastyczny twór, poruszający struktury wyobraźni, a jednostkowy ślad pozostawiony na owej materii jest częścią osobistego terytorium. Prawdę mówiąc, praktykowanie artystycznych spacerów działa na zmysły w taki sposób, w jaki powinno na nas oddziaływać dzieło sztuki.

Słowa etnografa i badacza Marcela Jousse’a utwierdziły mnie w przekonaniu o słuszności projektu, który realizuję: “Interpretacja sprawia, że nieustannie żyje źródło”. Analiza stanowi „konstruktywną formę obecności dzieła”, wskazując tym samym na szeroko pojęte aspekty jego rozpoznawalności.

Część artystyczna pracy magisterskiej została zaprezentowana w przestrzeni zamkniętej, w oficynie Wydziału Intermediów krakowskiej ASP. W niej wyeksponowane były m.in.: wybrane artefakty, notatki na papierze i notatki na materiale, karty obiektów, projekcja z drona, wizualne interpretacje miejsc, mapy radykalne, ślady GPS, instalacje wideo.

„Nomadyczne (stany) rozproszenia” zostały zaprezentowane w dniach 25-27 lutego 2022 r. na Wydziale Intermediów krakowskiej ASP. Stanowią moją pracę magisterską obronioną w Katedrze Obszarów Sztuki.

Promotor: prof. ASP dr hab. Grzegorz Biliński.

Recenzent: dr Krzysztof Maniak.

Dokumentacja prezentacji pracy / Documentation of the diploma

Recenzja

Dokumentacja fotograficzna wystawy:

Zapowiedź projektu / The teaser of the project

/ENG/

This work focuses on experience the reality encountered during walking. The artistic and research project is carried out in a place special to me, which has become a place of respite and escape after the quarantine was announced in Poland caused by the spread of the virus. The aim of this almost two-year-long artistic project is to show all my interests resulting from my fascination with the landscape and the diversity of imagination that is stimulated just by moving around.

The creative journey includes activities in Górka Pychowicka (50°01’54.7″N19°52’45.5″E), but I also return to other, widely scattered spaces that are close to me: the Hordaland region in Norway, the Spiš Pieniny, Tatra Mountains, Low Beskids.

I often travel without digital devices, they want to know the place well. But documentation and subsequent interpretation are also important to me. So this journey is carried out in stages. I also take a walk with a camera, a dictaphone, a notebook or with fragments of material on which I „collect” traces, thus creating another of the many archives of my activities.

Considering the specificity of Górka, I come to the source and learn the meaning of the name – Górka Pychowicka is a wilderness. It is a separate complex or part of a forest with no strictly defined borders. Often a place associated with a special historical event, legend or folk rite. The wilderness is a remnant of the primeval forests, of which they were a named fragment (hence the folk names that survive to this day). An artistic practise of walk allows me to capture and stop the process of observing space with the simplest techniques. In my case, the journey is primarily exploring open areas, which are accompanied by the creation of sketches and imprints on the substrate (matter) with a view to their digital processing, and thus experimenting on the obtained material.

The ground on which I tread is a creation that moves the structures of the imagination and the individual trace left on this matter is part of my personal territory. In fact, practice of artistic walks affects the senses in the way that a work of art should do.

The words of the ethnographer and researcher Marcel Jousse convinced me of the correctness of the project that I am carrying out: „Interpretation keeps the source alive”. The analysis is a „constructive form of the presence of a work”, thus pointing to the broadly understood aspects of its recognizability.

The artistic part of the master’s thesis was presented in a closed space, in the space of the Intermedia Department of the Academy of Fine Arts in Kraków. It exhibited, among others: selected artifacts, paper notes and material notes, object cards, drone projection, visual interpretations of places, radical maps, GPS traces, video installations.

„Nomadic (states of) distraction” was presented on February 25-27, 2022 at the Intermedia Department of the Academy of Fine Arts in Krakow. The exhibition constitute my master’s thesis defended at the Department of Intermedia.


Reklama